Yoga Asanas

Yoga is for Posers.

Adho Mukha Svanasana

Adho Mukha Vruksasana

Agnistambhasana

Ananda Balasana

Anjaneyasana

Ardha Bhekasana

Ardha Chandrasana

Ardha Halasana

Ardha Matsyendrasana

Ardha Pincha Mayurasana

Astavakrasana

Baddha Konasana

Baddha Padmasana

Bakasana

Balasana

Bharadvajasana

Bhujangasana

Bitilasana

Chakrasana

Chaturanga Dandasana

Dandasana

Deviasana

Dhanurasana

Eka Hasta Bhujasana

Eka Pada Pranamasana

Garudasana

Gomukhasana

Halasana

Hanumanasana

Janushirasana

Kapotasana Advanced

Kapotasana

Karnapidasana

Kati Chakrasana

Kukkutasana

Kurmasana

Makara Adho Mukha Svanasana

Makarasana

Malasana

Mandukasana

Marjariasana

Markatasana

Mayurasana

Natarajasana

Naukasana

Padahastasana

Padmasana

Parighasana

Parivrtta Janu Sirsasana

Parivrtta Surya Yantrasana

Parivrtta Ustrasana

Parivrtta Utkatasana

Paschimottanasana

Pawanmuktasana

Pincha Mayurasana

Adho Mukha Dandasana

Prasarita Padottanasana

Purna Bhujangasana

Purvottanasana

Rajakapotasana

Viparita Namaskarasana

Sarvangasana

Setu Bandhasana

Shalabhasana

Shashankasana

Shavasana

Shirshasana

Siddhasana

Simhasana

Sucirandhrasana

Sukhasana

Supta Padangusthasana

Supta Vajrasana

Supta Virasana

Swastikasana

Tadasana

Tiryaka Tadasana

Titli Asana

Tittibhasana

Trikonasana

Tulasana

Upavistha Konasana

Urdhva Anjaneyasana

Urdhva-Mukha Paschimottanasana

Urdhva Mukha Svanasana

Urdhva Padmasana

Urdhva Prasarita Eka Padasana

Ustrasana

Utkatasana

Uttana Shishosana

Uttanasana

Utthan Pristhasana